ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

!!! UWAGA !!!

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 t.j. ze zm.).

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:

UWAGA – RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Gmina Miejska Głogów informuje, iż dzieci w wieku 6 lat (z rocznika 2015 urodzone pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia) objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci powinny być obowiązkowo zapisane do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

UWAGA – RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, będą przyjmowane w procesie rekrutacji automatycznie, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021.

Termin na złożenie deklaracji: od 12 lutego od godz. 9.00 do 19 lutego do godz. 15.00

TERMINARZ REKRUTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przyjmowanie wniosków: od 1 marca od godz. 9.00 do 22 marca do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 1 marca od godz. 9.00 do 24 marca do godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli: 2 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Podpisywanie oświadczeń przez rodziców w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowanie przedszkolnego: od 6 kwietnia od godz. 9.00 do 23 kwietnia do godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc:

30 kwietnia do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 1 czerwca od godz. 9.00 do wyczerpania wolnych miejscInformacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.

 Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

Etap wstępny – informator:

Od dnia 1 marca 2021 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

 1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

– Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 1 marca do 22 marca 2021 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i wysłanie wniosku elektronicznie w formie pliku .pdf lub zdjęcia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola pierwszego wyboru.

– Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

 1. Jeden sposób składania podań przez rodziców:

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem wywołującym Covid-19 nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 22 marca br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową moduł Formico:

– następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować,

– następnie wypełniony wniosek należy podpisać,

– następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

 1. Przedszkole Publiczne nr 1 – rekrutacja@pp1.glogow.pl
 2. Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl
 3. Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl
 4. Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl
 5. Przedszkole Publiczne nr 6dyrektor@pp6.glogow.pl
 6. Przedszkole Publiczne nr 7 – pp7@www.glogow.pl
 7. Przedszkole Publiczne nr 9 – wice@pp9.pl
 8. Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl
 9. Przedszkole Publiczne nr 15 – rekrutacja@pp15.glogow.pl
 10. Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl
 11. Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl
 12. Przedszkole Publiczne nr 20 – rekrutacja@pp20.glogow.pl
 13. Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl
 14. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko
i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić
poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki. 

 1. Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!!

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie elektronicznym moduł Formico.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

 1. Rekrutacja automatyczna:

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.  Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):

1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe:

1) pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,

2) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),

3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

4) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2021 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

 1. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do placówki

UDOSTĘPNIENIE RODZICOM INFORMACJI O DZIECIACH ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI W DNIU 2 KWIETNIA 2021 r. DO GODZ. 15.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:

– w placówce przedszkolnej

– wiadomością elektroniczną na podany wcześniej we wniosku swój adres e-mail

– logując się na stronie internetowej dla rodziców

 1. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki.

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 6 kwietnia od godz. 9.00 do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 obowiązkowo potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Potwierdzanie woli umieszczenia dziecka w placówce odbywać się będzie następująco:

– Dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane lub osoba przez Niego upoważniona, prześle na podany w systemie przez rodzica adres e-mail, oświadczenie woli umieszczenia w niej dziecka w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,

– Rodzic wersję elektroniczną w/w oświadczenia (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane od dnia 6 kwietnia od godz. 9.00 do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

W szczególnych przypadkach potwierdzanie woli umieszczenia dziecka poprzez złożenie stosownego oświadczenia w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego odbywać się może za pośrednictwem telefonu. Telefon do rodzica wykona Dyrektor przedszkola lub osoba przez Niego upoważniona.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału w/w oświadczenia.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wydrukowanego i podpisanego oświadczenia (tego samego, które zostanie przesłane przez placówkę drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

Niepodpisanie w/w oświadczenia/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów
z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 1. Ostateczne wyniki rekrutacji.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 

 1. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 1 czerwca 2021 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.

Od 1 czerwca 2021 r. od godz. 9.00 prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc
w przedszkolach.

 ZASADY REKRUTACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH ORAZ DZIECI POSIADAJĄCYCH ODROCZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

 1. Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych znajdujących się w Przedszkolu Publicznym nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie odbędzie się na zasadach ogólnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Podstawą zapisania w/w dziecka do oddziału integracyjnego jest złożenie w Przedszkolu następujących dokumentów (wraz z Wnioskiem Rekrutacyjnym wygenerowanym z systemu Formico):

– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

– orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności,

 – opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 2 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

 1. Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego

Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego do przedszkoli publicznych odbędzie się poza automatyczną rekrutacją.

Podstawą zapisania w/w dziecka do Przedszkola pierwszego wyboru jest złożenie następujących dokumentów:

– decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Rekrutacja odbywa się w sposób następujący:

 • rodzic pobiera Wniosek Rekrutacyjny z przedszkola publicznego,
 • wypełnia Wniosek, podpisuje go i składa w „przedszkolu pierwszego wyboru” wraz
  z wymaganymi dokumentami,
 • rekrutacja odbywa się na etapie rekrutacji uzupełniającej, a decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje komisja powołana przez Dyrektora placówki.

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 2 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00