Przypominamy – Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 trwa do dnia 21.03. 2022r do godziny 15.00.

Rekrutacja odbywa się poprzez platformę FORMICO dostępną na stronie internetowej przedszkola.

Wszystkie ważne informacje dotyczące terminów składania wniosków oraz innych istotnych kwestii związanych z zapisami do przedszkola umieszczone są w zakładce REKRUTACJA przedszkolnej strony internetowej.

TERMINARZ REKRUTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przyjmowanie wniosków: od 25 lutego od godz. 9.00 do 21 marca 2022 r. do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 25 lutego od godz. 9.00 do 23 marca 2022 r. do godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli: 29 marca 2022 r. do godz. 15.00

Podpisywanie oświadczeń przez rodziców w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowanie przedszkolnego: od 30 marca od godz. 9.00 do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc:

25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 1 czerwca 2022 r. od godz. 9.00 do wyczerpania wolnych miejsc

Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

 1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

– Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 25 lutego do 21 marca 2022 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i wysłanie wniosku elektronicznie w formie pliku .pdf lub zdjęcia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola pierwszego wyboru.

– Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

 1. Jeden sposób składania podań przez rodziców:

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem wywołującym Covid-19

nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 21 marca br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową moduł Formico:

– następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować,

– następnie wypełniony wniosek należy podpisać,

– następnie zeskanować wniosek w formacie pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku i koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru ( w przypadku naszego przedszkola  pp3@www.glogow.pl ) i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

 1. Przedszkole Publiczne nr 1 – rekrutacja@pp1.glogow.pl
 2. Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl
 3. Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl
 4. Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl
 5. Przedszkole Publiczne nr 6– dyrektor@pp6.glogow.pl
 6. Przedszkole Publiczne nr 7 – rekrutacja@pp7.glogow.pl
 7. Przedszkole Publiczne nr 9 –rekrutacja@pp9.pl
 8. Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl
 9. Przedszkole Publiczne nr 15 –rekrutacja@pp15.glogow.pl
 10. Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl
 11. Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl
 12. Przedszkole Publiczne nr 20 – rekrutacja@pp20.glogow.pl
 13. Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl
 14. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko
i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić
poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.  

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

 1. Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie elektronicznym moduł Formico.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

 1. Rekrutacja automatyczna:

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.  Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):

1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe:

1) pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,

2) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),

3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

4) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2022 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

 1. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do placówki

UDOSTĘPNIENIE RODZICOM INFORMACJI O DZIECIACH ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI W DNIU 29 MARCA 2022 r. DO GODZ. 15.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:

– w placówce przedszkolnej

– wiadomością elektroniczną na podany wcześniej we wniosku swój adres e-mail

– logując się na stronie internetowej dla rodziców

 1. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki.

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 30 marca od godz. 9.00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 obowiązkowo potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Potwierdzanie woli umieszczenia dziecka w placówce odbywać się będzie następująco:

– Dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane lub osoba przez Niego upoważniona, prześle na podany w systemie przez rodzica adres e-mail, oświadczenie woli umieszczenia w niej dziecka w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,

– Rodzic wersję elektroniczną w/w oświadczenia (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane od dnia 30 marca od godz. 9.00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

W szczególnych przypadkach potwierdzanie woli umieszczenia dziecka poprzez złożenie stosownego oświadczenia w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego odbywać się może za pośrednictwem telefonu. Telefon do rodzica wykona Dyrektor przedszkola lub osoba przez Niego upoważniona.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału w/w oświadczenia.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wydrukowanego i podpisanego oświadczenia (tego samego, które zostanie przesłane przez placówkę drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

Niepodpisanie w/w oświadczenia/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów
z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 1. Ostateczne wyniki rekrutacji.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

 1. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 1 czerwca 2022 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.

Od 1 czerwca 2022 r. od godz. 9.00 prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc
w przedszkolach.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH ORAZ DZIECI POSIADAJĄCYCH ODROCZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

 1. Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych znajdujących się w Przedszkolu Publicznym nr 7 oraz Przedszkolu Publicznym nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie odbędzie się na zasadach ogólnych i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą zapisania w/w dziecka do oddziału integracyjnego jest złożenie w Przedszkolu następujących dokumentów (wraz z Wnioskiem Rekrutacyjnym wygenerowanym z systemu Formico):

– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

– orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności,

– opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 29 marca 2022 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

 1. Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego

Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego do przedszkoli publicznych odbędzie się poza automatyczną rekrutacją.

Podstawą zapisania w/w dziecka do Przedszkola pierwszego wyboru jest złożenie następujących dokumentów:

– decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Rekrutacja odbywa się w sposób następujący:

 • rodzic pobiera Wniosek Rekrutacyjny z przedszkola publicznego,
 • wypełnia Wniosek, podpisuje go i składa w „przedszkolu pierwszego wyboru” wraz
  z wymaganymi dokumentami,
 • rekrutacja odbywa się na etapie rekrutacji uzupełniającej, a decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje komisja powołana przez Dyrektora placówki

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 29 marca 2022 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00