PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA OD DNIA 01.09.2020 r. 

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni wchodzący do szatni mają obowiązek : zdezynfekowania rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i usta  i zachowania dystansu społecznego.
 5. Dzieci korzystające  drugi – trzeci rok z opieki przedszkolnej przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych  do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
 6. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą.
 7. Dzieci nowo przyjęte do przedszkola wchodzą do szatni z 1 rodzicem/opiekunem prawnym.
 8. Jednocześnie w szatni może przebywać do 3 rodziców/opiekunów prawnych.
 9. W przypadku większej ilości rodziców/opiekunów prawnych oczekujących przed budynkiem – wejście do przedszkola odbywać się będzie rotacyjnie.
 10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.
 11. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
 12. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
  1. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie.
  2. Zgody na mierzenie temperatury dziecku.