Konkurs fotograficzny „Głogów – moje miasto w obiektywie”

Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Publiczne nr 21 w Głogowie

ul. Ziemowita 2

67 – 200 Głogów

tel: 76 835-80-84

Patronat honorowy: Prezydenta Miasta Głogowa

Patronat medialny: Tygodnik Głogowski, Radio Elka

Partnerzy: Gmina Miejska Głogów

REGULAMIN KONKURSU

1.Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie zainteresowania dzieci historią oraz pięknem naszego miasta;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta (zabytków, krajobrazu, przyrody);
 • rozbudzenie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania;
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
 • rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem.


 2. 
Warunki uczestnictwa w konkursie:  

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ze wszystkich przedszkoli z miasta Głogowa wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami.

Na konkurs fotograficzny dzieci wykonują wraz z rodzicami zdjęcia przedstawiające swoje ulubione miejsce, krajobraz, interesujące budowle, budynki ze szczególnym uwzględnieniem miejsc historycznych – zabytków w naszym mieście. Dziecko może być zarówno fotografem i samodzielnie wykonać fotografię, jak również wcielić się w rolę „modela”. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie.

 Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w formie wydruku na papierze fotograficznym w formacie 20×30.

Do zdjęć umieszczonych w kopercie należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka i rodzica, nazwą i adresem placówki oraz grupy, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Zgłaszając pracę uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz poza placówką.

 3. Osoby koordynujące konkurs:

Justyna Marcinkiewicz – nauczyciel z Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie ul. Ziemowita 2, tel.:791 054 833, jus.wachel@gmail.com

Aleksandra Dudek – nauczyciel z Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie

ul. Ziemowita, Tel.: 515 164 806

4. Termin składania prac 29.05.2024 r.

Prosimy o wyznaczenie w placówce osoby koordynującej, która zbierze prace dostarczone przez uczestników do przedszkola rodzimego i dostarczy je do Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie ul. Ziemowita 2 lub poinformuje organizatora o potrzebie odbioru prac z przedszkola rodzimego.

 5. Jury konkursowe:

Organizator konkursu powołuje jury – specjalistów w zakresie edukacji artystycznej oraz promocji miasta. Jury wyłoni laureatów konkursu poprzez ocenę nadesłanych prac zgodnych z tematyką konkursu oraz oceni wartości artystyczne fotografii. Postanowienia komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


 6. Nagrody:

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy, każdy zostanie nagrodzony.

Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie zorganizowanej w  Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie podczas uroczystego wręczenia nagród.

O dacie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród organizator konkursu poinformuje przedszkola rodzime uczestników w odrębnej wiadomości.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola/profilu internetowym  Facebook, oraz mediach lokalnych. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na  publikacje pracy – fotografii wykonanej przez moje dziecko/przeze mnie na stronie internetowej, profilu Facebook.

  Imię i nazwisko dzieckaImię i nazwisko
rodziców /
opiekunów prawnych, tel.kontktowy
Czytelny podpis
rodziców /
opiekunów prawnychGłogów, dnia…………………………..

 W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że zgodnie z Art. 13:

 1. Administratorem Pana/Pani dziecka danych osobowych jest
  Przedszkole Publiczne nr 21 w Głogowie. Ziemowita 2, 67-200 Głogów.
  Tel. 76 835 80 84, pp21@www.glogow.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

 • Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ze zm.

 • Pana/Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres edukacja dziecka w naszej placówce plus jeden rok w celach archiwalnych.
 • Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dziecka dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.